مدیر مسئول کارگروه های تخصصی
 

دکتر مهدی راستگو

عضو هیات مدیره انجمن علوم علف های هرز ایران

محل کار: دانشگاه فردوسی مشهد

ایمیل: mrastgo@yahoo.com

رزومه

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0