آدرس پستی: 
تهران ، ولنجك ، موسسه تحقيقات گیاه پزشکی کشور، بخش تحقیقات علف های هرز، دبیرخانه انجمن علوم علف های هرز ايران.

مسیر یابی

صندوق پستی: 

1454- 19395

پست الکترونیکی :

isws1@yahoo.com

تلفن- فاکس:

02122422894

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه. 8:00 تا 15:30

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0