فرصت های شغلی
 


فرصت های تحصیلی
 

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری علفهای هرز در کشور نروژ

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/238328/phd-candidate-climate-changes-weeds-and-cultivated-plants

1- گروه تحقیقاتی علف های هرز و اکولوژی گیاهی دانشگاه لیدای اسپانیا دانشجوی دکتری می پذیرد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://ewrs.org/en/info/news/22-3-2022/phd-scholarship-lleida-university-spain


2- Postdoctoral Research Associate in Weed Ecology and Management. Click for more.....


3- Postdoctoral Research Fellow – testing new herbicides and biocontrol tools for the development of integrated weed management approaches. The University of QueenslandAustraliaClick for more.....


4-Postdoctoral Research Fellow – conduct research into new herbicides candidates for weeds of national significance. The University of QueenslandAustraliaClick for more.....

5- Orchards Systems and Weed Ecology Advisor (Applied Research and Extension) AP 22-32. University of CaliforniaUnited StatesClick for more.....

6- Assistant Professor in Weed Weed Biology and Integrated Management. McGill University, Faculty of Agriculture and Environmental Sciences, department of Plant ScienceCanada Click for more.....


دانشگاه‌های دارای دوره دکتری آﮔﺮوﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ـ ﻋﻠﻮم ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز- در ایران

1- دانشگاه تهران، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج

2- دانشگاه بوعلی سینا همدان

3- دانشگاه فردوسی مشهد

4- دانشگاه محقق اردبیلی 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0