فصل اول -  كليات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه ­هاي مربوط به علوم علف­ هاي هرز؛ انجمن علمي علف ­هاي هرز، كه از اين پس در اين اساسنامه" انجمن" ناميده مي ­شود، تشكيل مي ­گردد.

ماده 2: انجمن موسس ه­اي غير انتفاعي است و در زمينه ­هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي ­كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي ­باشد.

ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران به نشاني بزرگراه شهيد چمران، خيابان تابناك، موسسه تحقيقات گياه­پزشكي بخش تحقيقات علف ­هاي هرز مي ­باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن ­هاي علمي مي ­توانند در هر منطقه از كشور تشكيل شوند.

تبصره:  هيات مديره مي ­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند، به شرط آنكه موضوع در روزنامه ­هاي رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن­ هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي برسد.

ماده 4:  انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي ­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايراني مي ­باشد.

فصل دوم - وظايف و فعاليت­ ها:

ماده 5 :  به منظور نيل به هدف­ هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح  ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه ­اي با علم علف ­هاي هرز سر و كار دارند.

2-5- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح­ها و برنامه­ هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن

3-5- ترغيب و تشويق پژوهش­گران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

4-5- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

5-5- تشكيل گردهمائي­ هاي علمي در سطح ملي، منطقه ­اي و بين المللي

6-5- انتشار كتب و نشريات علمي

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

ماده 6: عضویت­ ها:

1-6- عضويت پيوسته

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته علف‌هاي هرز و رشته ­هاي وابسته باشند، مي­ توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

2-6-  عضويت وابسته :  افرادي كه داراي شرايط زير هستند، مي ­توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند.

الف: كلیه افرادی كه دارای درجه كارشناسی زراعت و اصلاح نباتات و تولیدات گیاهی (سابق) و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (جدید) هستند.
ب: كلیه افرادی كه به نحوی با علوم زراعت (اگروتکنولوژی)، فیزیولوژی گیاهان زراعی، ژنتیك و به نژادی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر، اگرواكولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی، گیاهان دارویی، و فن­آوری های نوین در علوم گیاهان زراعی (بیوتكنولوژی کشاورزی، نانوتكنولوژی و هسته­ای) در ارتباط هستند.
ج: كسانی كه دارای حداقل درجه كارشناسی ارشد در رشته های غیركشاورزی هستند.

3-6- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته­ هاي علف­ هاي هرز، زراعت و گياه­پزشكي به تحصيل اشتغال دارند.

4-6- عضويت افتخاري:

شخصيت ­هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه­ هاي علف‌هاي هرز حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك ­هاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

5-6- اعضاي موسسات (حقوقي):

سازمان­ هايي كه در زمينه­ هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند، مي­ توانند به عضويت انجمن در آيند.

تبصره 1 : افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته ­هاي مذكور در بند 1-6 مي­ باشند با تصويب هيات مديره مي­ توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي موسساتي، مشابه اعضا وابسته انجمن محسوب مي ­شوند.

ماده 7: هر يك از اعضا سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي ­گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نمي­ كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8:  عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مييابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره 1: تائيد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

فصل چهارم : اركان انجمن

ماده 9: اركان اصلي عبارتند از :

الف :  مجمع عمومي         ب: هيات مديره( شوراي اجرائي)        ج- بازرس يا (بازرسان)

 

الف مجمع عمومي:

ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي ­شود. 

1-10- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي­شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي­ يابد و تصميمات اكثريت آرا معتبر است.

2-10- در صورتي كه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي ­شود و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت.

3-10- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس ( بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم از اعضاي پيوسته تشكيل مي ­شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بصورت كتبي و يا آگهي در روزنامه­ هاي كثير الانتشار است و بايد حداقل  پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده 11 : وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده :

1-11- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا ( بازرسان)

2-11- تصويب خط مشي انجمن

3-11- بررسي و تصويب پيشنهادهای هيات مديره و بازرس (يا بازرسان)

4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

6-11- عزل هيات مديره ( شوراي اجرايي) و بازرس (يا بازرسان)

7-11- تصويب انحلال انجمن

8-11- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه­ هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن

تبصره 1:  مجامع عمومي توسط هيات رئيسه ­اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي­ شوند.

تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي ­شوند.

تبصره 3: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده ­اند.

تبصره 4: مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم ­گيري در موارد بندهاي 5-11-و 6-11- و 7-11 تشكيل مي­ شود.

ب : هيات مديره ( شوراي اجرايي):

ماده 12:  هيات مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي ­باشد كه هر 3 سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي ­شوند.

1-12- هيچيك از اعضا نمي ­توانند بيش از 3 دوره متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.

2-12- عضويت در هيات مديره افتخاري است

3-12- هيات مديره حداكثر تا دو هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي ­نمايد.

4-12- كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه ­دار همراه با مهر انجمن و نامه ­هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا نايب رئيس معتبر است.

5-12- هيات مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. تاريخ جلسه بايد حداقل 3 روز قبل به اطلاع اعضا رسيده شود.

6-12- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ­يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق معتبر است.

7-12- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت­جلسات هيات مديره نگهداري مي ­شود.

8-12- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

9-12- در صورت استعفا  بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقي­مانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

10-12- شركت بازرس (يا بازرسان) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است .

11-12- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان  تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن­ هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره : هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن­ هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش  امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي ­باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است :

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشكيل گروه­ هاي علمي انجمن ، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيات مديره مي­ تواند هر اقدام و معامله ­اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منتقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

4-13- جز در باره موضوعاتي كه به موجب اساسنامه اخد تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي ­باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه­ هاي انجمن  براي تصويب  در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيلي و حق وكيل غير.

7-13-  انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح­ها و برنامه ­هاي علمی در چهارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و كمك­ هاي مالي

10-13- اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور

12-13- ارسال گزارش ­هاي لازم به كميسيون انجمن ­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي

ج بازرس يا بازرسان

ماده 14 : مجمع عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي­ نمايد.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده 15 : وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است .

1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2-15- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

3-15- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و  غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترس بازرس يا بازرسان قرار گيرد.

فصل پنجم گروه­ هاي علمي انجمن

ماده 16 :  انجمن مي ­تواند گروه­ ها و كميته ­هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي­ شود به فعاليت مي ­پردازند.

1) گروه ­هاي تخصصي

2) كميته آموزش و پژوهش

3) كميته انتشارات

4) كميته آمار و اطلاعات

5) كميته پذيرش و روابط عمومي

6) كميته گردهمايي ­هاي علمي

1-16- تهيه و تصويت آيين نامه تشكيل گروه ­ها و كميته­ ها با انجمن است .

فصل ششم:  بودجه و مواد متفرقه

ماده 17 :  منابع مالي عبارتند از :

17-1- حق عضويت اعضا

17-2- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره ­اي

17-3- دريافت هدايا و كمك ­ها

17-4- كليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18: درآمدها و هزينه ­هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن ­هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال مي ­شود.

ماده 19- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك ­هاي كشور نگهداري مي ­شود.

ماده 20- هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي ­توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 21- كليه مدارك و پرونده­ هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت ­هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي ­شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت ­دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي­ توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند، مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايد.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 22 هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن­ هاي علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معتبر است.

ماده 23- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه­ها و احزاب سياسي را ندارد.

ماده 24- در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه ­اي را براي پرداخت ديون وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد.  هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه دارايي ­هاي منقول و  غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده 53 زير ماده 13 تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.


 
 
6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0