دكتر حسین نجفی 
رئيس انجمن

آدرس ایمیل: najafihossein2017@gmail.com

دكتر محمد تقی آل ابراهیم 
نائب 
رئيس انجمن

آدرس ایمیل:m.t.alebrahim@gmail.com

 


 

 


 

مهندس علیرضا عطری 
خزانه دار،
مسئول روابط بین الملل و کمیته انتشارات

آدرس ایمیل:alirezaatri@yahoo.com 

دکتر مهدی راستگو 
عضو هیئت مدیره
و مجری مسئول کارگروه های علمی

آدرس ایمیل:mrastgo@yahoo.com

 

 

 


 

دکتر الهام الهی فرد
دبیر انجمن
و مسئول کارگروه اعضا 

آدرس ایمیل:e.elahifard@gmail.com

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی
عضو علي البدل

آدرس ایمیل:eizadi2000@yahoo.com

 

 

 

 

دکتر فاطمه بنا کاشانی
عضو علي البدل
و مسئول کارگروه آموزش و پژوهش

آدرس ایمیل:benakashani@ut.ac.ir

دکتر ابراهیم کازرونی منفرد 
بازرس
و مسئول کارگروه آمار و اطلاعات 

آدرس ایمیل:e_kazerooni@yahoo.com

 

 

 

 

دکتر بتول صمدانی 
بازرس علي البدل

آدرس ایمیل:bat.samedani@gmail.com

خانم مرسده تقوی
مسئول دبیرخانه

آدرس ایمیل:isws1@yahoo.com

 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0