اعضای انجمن علوم علف های هرز ایران سرمایه های این انجمن در توسعه فعالیت های علمی، تحقیقاتی و ترویجی می باشند و این سرمایه شایسته هر گونه خدمتی است. هیات مدیره انجمن خود را ملزم به فراهم آوردن بستری مناسب برای تامین نیازهای علمی و حتی اجتماعی اعضا دانسته و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید. بر اساس مصوبه هیات مدیره، مزایایی برای عضویت در انجمن و فعالیت در بخش های مختلف در نظر گرفته شده است. برای اطلاع از این مزایا کلیک کنید.6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0