پیوند بیشتر محققان، مدیران و برنامه ریزان با کشاورزان و جامعه کشاورزی کشور از جمله برنامه های انجمن علوم علف های هرز ایران است. این انجمن از یک سو با موسسات آموزشی و پژوهشی و از سوی دیگر با سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور مرتبط بوده و این ارتباط می تواند زمینه­ای برای انتقال خواست کشاورزان به مراجع ذی ربط باشد. برای تحقق این امر، ارتباط انجمن با مجتمع های کشت و صنعت، انجمن های مردم نهاد در بخش کشاورزی، شرکت ها و کشاورزان در دستور کار انجمن قرار گرفته و اعضای این انجمن خود را ملزم به همراهی با کشاورزان می دانند. کشاورزان و فعالان بخش خصوصی می توانند از طریق انجمن با محققان ارتباط برقرار کرده و مشکلات و سئوالات احتمالی خود در زمینه علف های هرز و مدیریت آنها را مطرح کنند. کارگروه های تخصصی انجمن نیازهای علمی و پژوهشی بخش کشاورزی را در برنامه های مطالعاتی خود قرار داده و برای حل مشکلات موجود راهکارهای عملی ارائه خواهند کرد.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0