از جمله مهمترین برنامه های انجمن علوم علف های هرز ایران تحلیل مسائل روز بخش کشاورزی در حوزه علم علف های هرز است. این انجمن با بهره گیری از ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص و فعال در سطح کشور، قادر است اتفاقات روز دنیا (منجمله کشور) در حوزه علف های هرز را رصد و تحلیل کرده و بایدها و نبایدهای مدیریتی را در اختیار سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان قرار دهد. جهت گیری های پژوهشی و آموزشی این انجمن متناسب با سیاست ها و برنامه های راهبردی کشور در بخش کشاورزی و همچنین خواست شهروندان تغییر، تدوین و اجرا خواهند شد. امنیت غذایی، تولید غذای سالم، کاهش آلودگی های زیست محیطی، حفظ تنوع زیستی، کاهش هزینه های تولید و وابستگی کمتر بخش کشاورزی به علف کش­های شیمیایی از جمله مهمترین دغدغه های اعضای این انجمن می باشند که با همفکری و تلاش جمعی، راهکارهای تحقق آنها از مسیرهای امن و سالم و ارائه روش های جایگزین برای رفتارهای پرخطر مشخص و ارائه خواهند شد. نیل به این هدف نیازمند شکل گیری ارتباط گسترده انجمن با نظام های قانون گذاری، اجرایی، آموزشی و پژوهشی کشور است و هدف ما در این انجمن، برقراری این ارتباط جهت ارائه راه حل های عملی به کشاورزان می باشد.


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0